Административен съд – Шумен

Адм. дело №493/2019г.

08.10.2019г.

 

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.11, ал.3 т.5 и чл.36, ал.1 т.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, приета с Решение № 2 по Протокол № 4/27.05.2013год. на Общински съвет – Върбица. 

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 493/2019г., по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 25.11.2019 г. от 9:00 часа.

 

           СЕКРЕТАР: