Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №372/2019г.

14.08.2019г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен на срещу чл.24, ал.1 и ал.2 и чл.25, т.1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета от Общински съвет - гр. Шумен.

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 372/2019г., по описа на Административен съд - гр. Шумен, насрочено за 14.10.2019 г. от 9:30 часа.

 

 

           СЕКРЕТАР: