Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №350/2019г.

14.08.2019г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл 181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен на срещу чл.13 ал.18; чл.29 ал.2 т.1-5; чл.29 ал.3 и ал.4 от Наредба за управление на отпадъците в Община Върбица, приета с Решение №4 по Протокол №6/02.03.2016 г., приета от Общински съвет – Върбица.

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 350/2019г., по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 24.09.2019 г. от 10:00 часа.

 

           СЕКРЕТАР: