Административен съд –Шумен

Адм.д.№ 358/2019г.

15.07.2019г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава, че е постъпило оспорване на Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.11 т.25 в частта „събиране, транспортиране“, чл.25 ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.22 ал.5 и ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново, приета с Решение №12 по Протокол №3/24.11.2015 г. на Общински съвет – Каолиново.

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело №    358/2019г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 07.10.2019 г. от 9:00 часа.

 

 

Секретар: