Административен съд – Шумен

Адм.дело №322/2019 г.

02.07.2019 г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен,срещу чл.15, ал.2 от Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав, приета с Решение № 28/5/25.01.2008г. на Общински съвет - гр.Велики Преслав.

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 322/2019г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

СЕКРЕТАР: