Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 143/2019г.

20.06.2019г.                             

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

        Административен съд–Шумен на осн. чл.218 ал.2 от Закона за устройство на територията (изм. – ДВ, бр.87 от 2010г.) съобщава, че по жалба срещу Решение № 76 по Протокол № 5 от  24.08.2018г., прието от Общински съвет - Хитрино, е образувано адм.д.№ 143/2019г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2019г. от 09.30 часа.

С оспорваното Решение № 76 по Протокол № 5 от  24.08.2018г. на основание чл.136, ал.1 от ЗУТ, във вр.с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ е одобрен ПУП-ПР за корекция на действащия план за регулация с.Хитрино, одобрен със Заповед № РД-25-499 от 30.05.1984г. и променен с решение № 60 от 07.08.2009г. на Общински съвет Хитрино на УПИ I-ЖП район в квартал 40, засягащ части от имоти общинска собственост, а именно: южната част от УПИ III-озеленяване в кв.1а (337,25); южна част от УПИ II-(487)-озеленяване кв.16 (119,20 кв.м.); северната част на УПИ I-(483) озеленяване (291,95 кв.м.) и на УПИ II-(320,483) за автостанция (256,55 кв.м.) в кв.48; целия УПИ IV-ООД (1075 кв.м.), който става УПИ IV ЖП район в кв.17, улична регулация на юг между осови точки 137 и 138 (63,82 кв.м.); улична регулация на юг между осови точки 25А и 25Б (97,08 кв.м.); южната част от УПИ III-озеленяване в квартал 13 (516,38 кв.м.), съгласно приложения проект към докладната записка. Засегнатите участъци стават публична държавна собственост.

Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото съобщение, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и ал. 6 от Закона за устройство на територията

 

СЕКРЕТАР: