Административен съд - Шумен

 адм.д.№ 257/2019г.

 31.05.2019г.   

  

ОБЯВЛЕНИЕ

  

Административен съд гр.Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл.4 ал.1 и ал.2, т.5, т.6, т.7, чл.5, ал.1, т.1, 2,3,4,5,6, чл.5, ал.2, чл.6, чл.20, чл.21, ал.1, т.1 и т.2, чл.22, ал.1, т.1 и т.2, чл.23, ал.1, чл.27 и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Никола Козлево, приета от Общински съвет – Никола Козлево.

 

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 257/2019г. по описа на Административен съд гр.Шумен, насрочено за 24.06.2019 г. от 9:30 часа.

  

СЕКРЕТАР: