Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 221/2019 г.

03.05.2019г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, във вр.с чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.6, ал.5 и ал.6; чл.9, ал.3, ал.4, ал.6 и ал.7; чл.7, ал.1 (в частта: "внасяне на депозит в размер, определен по реда на чл.9, ал.3 от настоящата наредба") и ал.2 (в частта:"се внася депозит в размер, определен по реда на чл.9, ал.3 от настоящата наредба") и чл.12, т.1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен, приета с Решение № 203 по Протокол № 10 от 30.06.2016г. на Общински съвет - гр.Шумен.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 221/2019г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 17.06.2019 г. от 9:00 часа.

 

 
 

СЕКРЕТАР: