Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №206/2019 г.

 

22.04.2019 г.

 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура  гр. Шумен на чл.22 ал.2, чл.30 ал.1 т.1 и т.4 и чл.38 ал.2 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост, приета от Общински съвет Никола Козлево.

 

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 206/2019 г.  по описа на Административен съд - гр. Шумен, насрочено за 20.05.2019 г. от 9:00 часа.

 

 

 

           СЕКРЕТАР: