Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №191/2019г.

 

10.04.2019г.

 

 

 

 


                                       О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


 


Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил оспорване от Прокурор при Окръжна  прокуратура  гр. Шумен на чл.34 ал.1, чл.36, чл.39 ал.1, чл.41, чл.50 т.1 и чл.59 ал.7 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан, приета с решение 492 по протокол №33/28.11.2013 г. на Общински съвет – Каспичан.


Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 191/2019 г.   по описа на Административен съд - гр. Шумен.


 

СЕКРЕТАР: