Административен съд - Шумен

 

Адм. д.№ 159/2019г.

27.03.2019г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.11 (в частта му, с която е указано, че описаните в разпоредбата дейности могат да се извършват от "лица, притежаващи разрешение"); чл.28, ал.1, т.2; чл.31 (в частта, с която е указано описаните в нея дейности да се извършват от лица, притежаващи разрешителен документ, издаден по реда на чл.35 от ЗУО); чл.45 (в частта "лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината") и Раздел XII "Административно-наказателни разпоредби" от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Венец, приета с решение № 39 по Протокол № 3 от 21.12.2015г. на заседание на Общински съвет - с.Венец.

 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 159/2019г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: