Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №33/2019 г.

21.01.2019  г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл.8, чл.11 ал.1, чл.18, чл.29, чл.31, чл.33 и чл.35 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Венец, приета с Решение №216 по протокол № 19/11.12.2013 г. на Общински съвет – Венец.                   

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 33/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: