Административен съд - Шумен

 

Адм. д. № 31/2019 г.

23.01.2019 г.                             

 

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.8, ал.1, т.1, чл.33, ал.2, чл.45, ал.3 и чл.45, ал.5 от Наредба №10 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Каолиново, приета с Решение № 13/08.04.2005 г. на Общински съвет- Каолиново.

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 31/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: