Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №23/2019 г.

21.01.2019 г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл.29 ал.1, чл.40 ал.1 т.1 и чл.41 ал.2 т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Никола Козлево, приета с Решение №22 по протокол № 2/20.03.2015 г. на Общински съвет – Никола Козлево.

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 23/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: