Административен съд – Шумен

 

Адм.дело №18/2019 г.

16.01.2019 г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

          Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл.5 ал.1 и чл.47 ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Върбица.

                    Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 18/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: