Административен съд – Шумен

 

Адм. дело №16/2019 г.

15.01.2019 г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

          Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл.7 ал.3, чл.15, ал.3, чл.23, ал.1 т.1 и чл.26, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти в Община Каспичан, приета с Решение №193 по Протокол 16/25.03.2005 г. на Общински съвет – Каспичан.

 

                    Въз основа на протеста е  образувано  административно дело № 16/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: