Административен съд – Шумен

 

Адм.дело № 6/2019г.

09.01.2019 г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

          Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл.7 ал.3, чл.15 ал.3, чл.23 ал.1 т.1 и чл.26 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти в Община Смядово, приета от Общински съвет гр.Смядово.

 

                    Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 6/2019г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: