Административен съд –Шумен

Адм.д.№312/2018г.

16.10.2018г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

     Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК: чл.34 ал.2, т.2, т.5 и т.6 от Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново и т.28 от Приложение №3 от Наредбата, приета с решение №368 по Протокол №32 от 05.03.2003 г. на заседание на Общински съвет – Каолиново.

 

 Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело №    312/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

Секретар: