Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 309/2018г.

01.10.2018г.   

 

                         

 

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу т.21 и т.40 от Приложение №2 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велики Преслав, приета с Решение №241 по Протокол №19/20.12.2016год.  от Общински съвет –Велики Преслав

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 309/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: