Административен съд – Шумен

 

Адм.дело № 307/2018г.

26.09.2018г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу чл.33, ал.1,  т.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино, приета с решение № 6 по Протокол № 2/13.03.2003г. на Общински съвет - Хитрино.  

      Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 307/2018 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: