Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 184/2018г.

22.05.2018г.                             

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.7, ал.2, т.6 и чл.16, ал.1, т.1 от Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Никола Козлево, приета с решение № 53 по протокол № 4/25.04.2008г. на Общински съвет - Никола Козлево. 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 184/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: