Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 177/2018г.

28.05.2018г.   

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр.Каспичан с решение № 308 по Протокол № 18/29.01.2009г.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 177/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: