Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 173/2018г.

28.05.2018г.                             

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.3, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.8, б."е", чл.10, ал.1, т.6, б."б" и чл.22, ал.4 (в частта относно "упълномощени от него длъжностни лица") от  Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нови пазар, приета с решение № 349 по Протокол № 27/02.08.2013г.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 173/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: