Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 179/2018г.

22.05.2018г.                             

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срешу Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Смядово, приета с Решение № 83 по Протокол № 11 от 13.10.2008г. на Общински съвет - Смядово.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 179/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: