Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 145/2018г.

09.05.2018г.                             

 

                              ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.9, ал.2, т.7 и чл.16, ал.2 от Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета, приета с решение № 284/20.12.2012г., изм. с реш.№ 1056/30.07.2015г. на ОбС-гр.Шумен.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 145/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: