Административен съд – Шумен

Адм.дело №152/2018г.

03.05.2018

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен, чл.27 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на общински съвет Велики Преслав, приет с Решение №41 по протокол №4/19.01.2016 г.     

  Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 152/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: