Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 83/2018г.

20.03.2018г.   

 

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.16  т.7 и чл.18 т.4 изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №5 по протокол №3 от 18.12.2003г., последно изменен с решение №629 по протокол №27 от 21.12.2017год. на ОбС-Шумен.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 83/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: