Административен съд

Адм.Д.№79/2018г.

09.03.2018г.

     

                                         ОБЯВЛЕНИЕ

 

              Шуменският административен съд, на основание   чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу чл.19 ал.1 т.2 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение на Общински съвет град Велики Преслав.  по което е образувано адм.дело №79/2018г. по описа на Административен съд град Шумен.

 

Административно дело № 79/2018г. по описа на Административен съд град Шумен, насрочено за 16.04.2016г. – 09,00ч..

 

 Секретар: