Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 409/2017г.

25.01.2018г.                             

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.5, ал.1, т.6, т.23 и т.24; чл.15, ал.1, т.8; чл.20, ал.1, т.3, т.5 и т.6; чл.110, ал.3 и ал.4 и чл.111 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Венец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на заседание на ОбС - Венец с решение № 2 по протокол № 2 от 29.11.2011г. 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 409/2017г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 
 

СЕКРЕТАР: