Административен съд – Шумен

Адм.дело №39/2018г.

01.02.2018г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл.20а, ал.1, хипотеза втора, изречение второ; ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен.

   Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 39/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

СЕКРЕТАР: