Административен съд – Шумен

Адм.дело №13/2018г.

19.12.2017г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл.46 ал.2 и чл.75 т.2 от Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,приета с Решение№69 по протокол№8 от 12.06.2012год. на Общински съвет-гр. Каолиново.

   Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 13/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

СЕКРЕТАР: