Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 359/2017г.

04.01.2018г.                             

                           

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

        Административен съд–Шумен на осн. чл.218 ал.2 от Закона за устройство на територията (изм. – ДВ, бр.87 от 2010г.) съобщава, че е постъпила жалба от  Теодора Петрова Тодорова от гр.Нови пазар, Тинка Петрова Воденичарова от гр.Варна и Атанас Петров Чуклев от гр.Варна, с която се оспорва Решение №396 по Протокол №33 от 27.10.2017 г. на заседание на Общински съвет град Нови пазар, с което е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПР на кв.44 и кв.44а по плана на град Нови пазар, по което е образувано адм.д. №359/17г. по описа на  Административен съд -Шумен.

Заинтересуваните лица могат да подадат молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ДВ.

 

 

СЕКРЕТАР: