Административен съд – Шумен

 

Адм.дело № 377/2017г.

06.12.2017г.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу - чл.30 ал.1; чл.47 ал.2; чл.63 ал.4 и чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Върбица, приета с Решение № 3 по протокол № 4 от 27.05.2013г. на общински съвет-Върбица.

   Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 377/2017г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

СЕКРЕТАР: