Административен съд – Шумен

Адм.дело №338/2017г.

04.12.2017г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпило оспорване от Дарена Стефанова Гочева от гр.Шумен, ул.Ген.Драгомиров №44, вх.1, ет.7, ап.25 срещу - чл.20а ал.2 изр.2, в частта „жилищните имоти не трябва да са декларирани като основно жилище“ от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, приета с Решение №29 по Протокол №2 от 28.02.2008 г. на Общински съвет Никола Козлево.

   Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 338/2017г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: