Административен съд – Шумен

Адм.дело №358/2017г.

01.12.2017г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от  Прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу - чл.5 ал.1 т.10, т.18; чл.5 ал.5 и чл.15 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на общински съвет Хитрино, приет с Решение №18 от 22.12.2015 г.  

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: