Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.12.2020г. до 31.12.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 293/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ш.Л.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 1.12.2020 9:30
2 Административно дело No 311/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.БУРГАС 1.12.2020 9:30
3 Административно дело No 171/2020 Закон за корпоративното подоходно облагане ОРГАНИК КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 1.12.2020 10:00
4 Административно дело No 136/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър Н.А.А. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 1.12.2020 10:30
5 Административно дело No 266/2020 Закон за защита от дискриминация ОБЩИНА КАСПИЧАН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 1.12.2020 10:30
6 Административно дело No 334/2020 Закон за данък върху добавената стойност БОРАЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 1.12.2020 10:30
7 Административно дело No 381/2019 Закон за данък върху добавената стойност ЕФ ЕНД БИ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 1.12.2020 15:30
8 Административно дело No 398/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) МЕЛПОМЕНА ООД ДИРЕКТОР НА ТД СЕВЕРНА МОРСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ 2.12.2020 9:30
9 Административно дело No 394/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.К. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 3.12.2020 10:00
10 Административно дело No 379/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) МЕЛПОМЕНА ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА 4.12.2020 11:00
11 КАНД No 232/2020 ЗАНН: ИААА С.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 7.12.2020 9:00
12 КАНД No 240/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ш.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.12.2020 9:00
13 КАНД No 238/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Н.К.Г. 7.12.2020 9:30
14 Административно дело No 397/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) В.С.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 8.12.2020 9:30
15 Административно дело No 141/2020 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 8.12.2020 10:00
16 Административно дело No 410/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Б.Н. ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 8.12.2020 10:00
17 Административно дело No 317/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.С.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН 9.12.2020 9:00
18 Административно дело No 326/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕП. К.ПРЕСЛАВСКИ ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ В КАЧЕСТВОТО МУ НА Р-Л НА УО ОП НОИР 9.12.2020 9:30
19 Административно дело No 597/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители НСП АТ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 9.12.2020 10:00
20 Административно дело No 352/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АРТ ЛИНИЯ ООД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНСУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014-2020 9.12.2020 10:30
21 Административно дело No 351/2020 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.С.П. ЦЕНТРАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПРИ ВМА СОФИЯ 9.12.2020 11:00
22 Административно дело No 404/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Б.И.,
Ф.М.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ВЪРБИЦА 10.12.2020 11:00