Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 10.5.2020г. до 31.5.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Частно административно дело No 140/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МУШЕВ 58 СТОЯН ДИМИТРОВ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ВЪРБИЦА 20.5.2020 9:30
2 Административно дело No 73/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Й.Н.Й. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 20.5.2020 10:00
3 Административно дело No 492/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 20.5.2020 14:00
4 Административно дело No 75/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Л.М.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 26.5.2020 9:30
5 Административно дело No 185/2020 КСО И.А.А. РЪКОВОДИТЕЛЯТ ТП НА НОИ 26.5.2020 10:00
6 Административно дело No 293/2019 Закон за местните данъци и такси ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 27.5.2020 9:30
7 Административно дело No 39/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 27.5.2020 9:30
8 Административно дело No 64/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Д.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 27.5.2020 9:30
9 Административно дело No 72/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Е.С.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 27.5.2020 9:30
10 Административно дело No 155/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ТЕТРАХИБ АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,
ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН
27.5.2020 9:30
11 Административно дело No 623/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.М.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 27.5.2020 10:00
12 Административно дело No 5/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.П.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР КП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН РУ ШУМЕН 27.5.2020 10:00
13 Административно дело No 66/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
27.5.2020 10:00
14 Административно дело No 425/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА ЕАД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 27.5.2020 10:30
15 Административно дело No 114/2020 Закон за автомобилните превози Н.С.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ 28.5.2020 10:30