Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 20.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 442/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Р.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 21.1.2020 9:30
2 Административно дело No 496/2019 Закон за данък върху добавената стойност БЕСТ ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 21.1.2020 10:00
3 Административно дело No 509/2019 ДОПК АВА ВЪРБАНОВ ЕООД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 21.1.2020 10:00
4 Административно дело No 524/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИНВЕСТ АГРО БГ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 21.1.2020 10:00
5 Административно дело No 591/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 22.1.2020 9:30
6 Административно дело No 592/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 22.1.2020 9:30
7 Административно дело No 578/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 22.1.2020 10:00
8 Административно дело No 565/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 22.1.2020 10:30
9 КАНД No 350/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Я.М. ОД НА МВР ШУМЕН 27.1.2020 9:00
10 КАНД No 356/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 27.1.2020 9:00
11 КАНД No 2/2020 ЗАНН: НАП А.И.Д. ТД НА НАП ВАРНА 27.1.2020 9:00
12 КАНД No 11/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 27.1.2020 9:00
13 Административно дело No 397/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РИ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ,
А.К.З.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 27.1.2020 9:30
14 КАНД No 339/2019 ЗАНН: ИААА СИНГ ТРАНС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 27.1.2020 9:30
15 КАНД No 345/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Х.Д.Х. 27.1.2020 9:30
16 КАНД No 352/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 27.1.2020 9:30
17 КАНД No 354/2019 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ ЛС 27.1.2020 9:30
18 КАНД No 16/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Ф.М.Х. 27.1.2020 9:30
19 Административно дело No 559/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАОЛИНОВО 27.1.2020 10:00
20 Административно дело No 596/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 27.1.2020 10:00
21 КАНД No 343/2019 ЗАНН: ИААА П.С.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН 27.1.2020 10:00
22 КАНД No 358/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 27.1.2020 10:00
23 КАНД No 359/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЛАЗАР ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 27.1.2020 10:00
24 КАНД No 4/2020 ЗАНН: НАП А.И.Д. ТД НА НАП ВАРНА 27.1.2020 10:00
25 Административно дело No 601/2019 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Н.С.А. НАЧАЛНИК РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 27.1.2020 14:00
26 Административно дело No 616/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 27.1.2020 14:30
27 Административно дело No 548/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОРНЕЛ РЕНТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 28.1.2020 9:30
28 Административно дело No 595/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 28.1.2020 10:00
29 Административно дело No 505/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 28.1.2020 10:30
30 Административно дело No 571/2019 ДОПК Р.П.П. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 28.1.2020 13:30
31 Административно дело No 229/2019 Закон за данък върху добавената стойност РЕДТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 28.1.2020 14:00
32 Административно дело No 389/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица НИКОЛАЙ САНДЕВ ЯНАКИЕВ КАТО ЕТ СТРОЙЕКСПРЕС НИКОЛАЙ САНДЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 28.1.2020 14:30
33 Административно дело No 498/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 29.1.2020 9:30
34 Административно дело No 478/2019 Закон за движението по пътищата С.Х.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 29.1.2020 10:00
35 Административно дело No 628/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕРА БЕСТ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА 29.1.2020 10:30
36 Административно дело No 550/2019 ДОПК А.М.П. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 29.1.2020 11:00
37 Административно дело No 24/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 29.1.2020 11:00
38 Административно дело No 170/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Б. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 29.1.2020 15:30
39 Административно дело No 615/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 30.1.2020 10:00
40 Административно дело No 566/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.Н.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 30.1.2020 10:15
41 Административно дело No 570/2019 КСО ТЕЯ ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 30.1.2020 10:30
42 Административно дело No 440/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ФОРТУНА ГОЛД 7 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 30.1.2020 11:00