Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 19.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 341/2019 Закон за данък върху добавената стойност ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 19.11.2019 14:00
2 Административно дело No 502/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Ш. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 19.11.2019 14:30
3 Административно дело No 483/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 20.11.2019 9:30
4 Административно дело No 487/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 20.11.2019 9:30
5 Административно дело No 306/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.П. ОБЩИНА ШУМЕН 20.11.2019 10:00
6 Административно дело No 438/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ХЕПС АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 20.11.2019 10:00
7 Административно дело No 384/2019 Закон за данък върху добавената стойност СТАНИСЛАВА 88 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 20.11.2019 11:00
8 Административно дело No 318/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.М. ОБЩИНА ХИТРИНО 20.11.2019 13:30
9 Административно дело No 523/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИНВЕСТ АГРО БГ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 20.11.2019 13:30
10 Административно дело No 477/2019 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Ц.Н.Д. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 20.11.2019 14:00
11 Административно дело No 319/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ХИТРИНО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА 20.11.2019 14:30
12 Административно дело No 479/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 20.11.2019 15:00
13 Административно дело No 537/2019 Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАОЛИНОВО 21.11.2019 10:00
14 Административно дело No 549/2019 Изборен кодекс КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 21.11.2019 14:00
15 Административно дело No 528/2019 Изборен кодекс Н.П.С.,
З.Т.З.,
Р.В.Г.,
П.Х.И.,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ШУМЕН 22.11.2019 13:00
16 Административно дело No 493/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 25.11.2019 9:00
17 КАНД No 300/2019 ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Ж.Р.Д. 25.11.2019 9:00
18 Административно дело No 434/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 25.11.2019 9:30
19 КАНД No 302/2019 ЗАНН: НАП ТД НАП ВАРНА ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 1 ЕООД 25.11.2019 9:30
20 КАНД No 304/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 25.11.2019 9:30
21 Административно дело No 499/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.И.Я. НАЧАЛНИК ГРУПА СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ГР.ШУМЕН 26.11.2019 10:00
22 Административно дело No 229/2019 Закон за данък върху добавената стойност РЕДТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.11.2019 14:00
23 Административно дело No 482/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 27.11.2019 9:00
24 Административно дело No 293/2019 Закон за местните данъци и такси ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 27.11.2019 9:30
25 Административно дело No 295/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 27.11.2019 9:30
26 Административно дело No 290/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Е.А. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АА 27.11.2019 11:00
27 Административно дело No 340/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Й.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 27.11.2019 11:15
28 Административно дело No 460/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Й.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 27.11.2019 11:15
29 Административно дело No 465/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Й.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 27.11.2019 14:00
30 Административно дело No 369/2019 ДОПК П.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА 28.11.2019 10:00
31 Административно дело No 520/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 28.11.2019 11:00
32 Административно дело No 521/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 28.11.2019 11:00