Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

 

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 371/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕМИНОВИ ООД ОБЩИНА ВЪРБИЦА 3.10.2019 10:00
2 Административно дело No 322/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 7.10.2019 9:00
3 КАНД No 192/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.10.2019 9:00
4 КАНД No 210/2019 ЗАНН: ДИТ САУНД 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 7.10.2019 9:00
5 КАНД No 212/2019 ЗАНН: АДФИ А.М.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 7.10.2019 9:00
6 КАНД No 223/2019 ЗАНН: РИОСВ В.И.М. РИОСВ ГР.ШУМЕН 7.10.2019 9:00
7 КАНД No 225/2019 ЗАНН: НАП Д.П. ЕТ ТД НА НАП ТЪРГОВИЩЕ 7.10.2019 9:00
8 КАНД No 226/2019 ЗАНН: Здравна инспекция САУНД 2012 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 7.10.2019 9:00
9 КАНД No 233/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.10.2019 9:00
10 КАНД No 235/2019 ЗАНН: РИОСВ КЕРАМАТ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 7.10.2019 9:00
11 КАНД No 237/2019 ЗАНН: Общини ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 7.10.2019 9:00
12 КАНД No 241/2019 ЗАНН: НАП КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ТД НАП ВАРНА 7.10.2019 9:00
13 КАНД No 243/2019 ЗАНН: НАП КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ТД НАП ВАРНА 7.10.2019 9:00
14 КАНД No 253/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Ю. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.10.2019 9:00
15 КАНД No 258/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Б.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.10.2019 9:00
16 КАНД No 194/2019 ЗАНН: КЗП БАНКА ДСК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 7.10.2019 9:30
17 КАНД No 205/2019 ЗАНН: КЗП БАНКА ДСК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 7.10.2019 9:30
18 КАНД No 220/2019 ЗАНН: Общини ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН 7.10.2019 9:30
19 КАНД No 236/2019 ЗАНН: Общини ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 7.10.2019 9:30
20 КАНД No 240/2019 ЗАНН: НАП КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ТД НАП ВАРНА 7.10.2019 9:30
21 КАНД No 248/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН АУТО ДЕН 2018 ЕООД 7.10.2019 9:30
22 Административно дело No 314/2019 ДОПК СТАНИСЛАВА 88 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 8.10.2019 9:30
23 Административно дело No 347/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 8.10.2019 9:30
24 Административно дело No 359/2019 Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 8.10.2019 9:30
25 Административно дело No 274/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 8.10.2019 10:00
26 Административно дело No 275/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 8.10.2019 10:00
27 Административно дело No 224/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 8.10.2019 10:30
28 Административно дело No 368/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 8.10.2019 11:00
29 Административно дело No 360/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Й.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 9.10.2019 9:30
30 Административно дело No 294/2019 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Е.К.Н. ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 9.10.2019 10:00
31 Административно дело No 373/2019 ДОПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД ДЕРЕКТОРА НА БД ДУНАВСКИ РАЙОН 9.10.2019 10:00
32 Административно дело No 356/2019 Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Х.А.А. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩУСТВО 9.10.2019 10:30
33 Административно дело No 384/2019 Закон за данък върху добавената стойност СТАНИСЛАВА 88 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 9.10.2019 11:00
34 Административно дело No 318/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.М. ОБЩИНА ХИТРИНО 9.10.2019 13:30
35 Административно дело No 236/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 10.10.2019 9:30
36 Административно дело No 319/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ХИТРИНО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА 10.10.2019 10:00
37 Административно дело No 370/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.Е. ОБЩИНА ВЪРБИЦА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР. ШУМЕН
10.10.2019 10:00
38 Административно дело No 449/2019 Закон за закрила на детето Р.Е.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 10.10.2019 10:00
39 Административно дело No 450/2019 Закон за закрила на детето Р.Е.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 10.10.2019 10:00
40 Административно дело No 451/2019 Закон за закрила на детето Р.Е.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН 10.10.2019 10:00
41 Административно дело No 283/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Г.П.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 10.10.2019 10:30
42 Административно дело No 348/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.М.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 10.10.2019 10:30
43 Административно дело No 349/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОСТРОЙ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 10.10.2019 11:00
44 Административно дело No 369/2019 ДОПК П.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА 10.10.2019 11:30
45 КАНД No 207/2019 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 14.10.2019 9:00
46 КАНД No 222/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Х.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 9:00
47 КАНД No 228/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 9:00
48 КАНД No 230/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 9:00
49 КАНД No 238/2019 ЗАНН: НАП КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ТД НАП ВАРНА 14.10.2019 9:00
50 Административно дело No 372/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 14.10.2019 9:30
51 КАНД No 232/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.И.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 9:30
52 КАНД No 242/2019 ЗАНН: НАП КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ТД НАП ВАРНА 14.10.2019 9:30
53 КАНД No 250/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Х.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 9:30
54 КАНД No 256/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 9:30
55 КАНД No 260/2019 ЗАНН: ДИТ РИНО ПАВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 14.10.2019 9:30
56 КАНД No 274/2019 ЗАНН: ДИТ РИНО ПАВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 14.10.2019 9:30
57 КАНД No 227/2019 ЗАНН: БАБХ С.С.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 14.10.2019 10:00
58 КАНД No 234/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН К.Й.К. 14.10.2019 10:00
59 КАНД No 239/2019 ЗАНН: НАП КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ТД НАП ВАРНА 14.10.2019 10:00
60 КАНД No 246/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 10:00
61 КАНД No 249/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА БАНКА ДСК ЕАД 14.10.2019 10:00
62 КАНД No 255/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 14.10.2019 10:00
63 Административно дело No 217/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители АНОНА ТРЕЙД ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ 15.10.2019 9:30
64 Административно дело No 385/2019 Закон за опазване на околната среда КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ДИРЕКТОР НА РИОСВ ГР.ШУМЕН 15.10.2019 9:30
65 Административно дело No 336/2019 Закон за държавния служител С.С.М. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ГРАД СОФИЯ 15.10.2019 10:00
66 Административно дело No 408/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИАС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГР.СОФИЯ В ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП 15.10.2019 10:00
67 Административно дело No 406/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.И.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 15.10.2019 11:00
68 Административно дело No 389/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица НИКОЛАЙ САНДЕВ ЯНАКИЕВ КАТО ЕТ СТРОЙЕКСПРЕС НИКОЛАЙ САНДЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ЦУ НА НАП ВАРНА 15.10.2019 14:00
69 Административно дело No 337/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БРАМАС - 96 АД ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР КЪМ ОДБХ ГР.ШУМЕН 16.10.2019 9:30
70 Административно дело No 293/2019 Закон за местните данъци и такси ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 16.10.2019 10:00
71 Административно дело No 290/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Е.А. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АА 16.10.2019 10:30
72 Административно дело No 340/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Й.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 16.10.2019 11:00
73 Административно дело No 366/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 16.10.2019 13:30
74 Административно дело No 367/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.К.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 16.10.2019 13:30
75 Административно дело No 383/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 17.10.2019 10:30
76 Административно дело No 221/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 21.10.2019 9:00
77 КАНД No 208/2019 ЗАНН: КЗП БТК АД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 21.10.2019 9:00
78 КАНД No 221/2019 Други по ЗАНН П.С.П. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 21.10.2019 9:00
79 КАНД No 266/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Р.Р.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 21.10.2019 9:00
80 КАНД No 276/2019 ЗАНН: ДИТ РИНО ПАВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 21.10.2019 9:00
81 КАНД No 286/2019 ЗАНН: МВР Д.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 21.10.2019 9:00
82 Административно дело No 296/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 21.10.2019 9:30
83 Административно дело No 362/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕНЕЦ 21.10.2019 9:30
84 Административно дело No 392/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 21.10.2019 9:30
85 КАНД No 252/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 21.10.2019 9:30
86 КАНД No 263/2019 ЗАНН: ИААА Н.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 21.10.2019 9:30
87 КАНД No 268/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 21.10.2019 9:30
88 КАНД No 273/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 21.10.2019 9:30
89 КАНД No 275/2019 ЗАНН: ДИТ РИНО ПАВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 21.10.2019 9:30
90 Административно дело No 342/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 22.10.2019 9:30
91 Административно дело No 365/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 22.10.2019 9:30
92 Административно дело No 312/2019 Закон за данък върху добавената стойност АЛЕЙДИН МЕХМЕД САЛИ ДЕЙСТВАЩ КАТО ЕТ ЕКИЗ АЛЕЙДИН САЛИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 22.10.2019 10:00
93 Административно дело No 432/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИАС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 22.10.2019 11:00
94 Административно дело No 297/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Е.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 23.10.2019 9:30
95 Административно дело No 430/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИАС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 23.10.2019 10:00
96 Административно дело No 242/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 24.10.2019 9:30
97 КАНД No 247/2019 ЗАНН: КЕВР КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ,
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
28.10.2019 9:00
98 КАНД No 251/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Г.Т.Г. 28.10.2019 9:00
99 КАНД No 254/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Т.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.10.2019 9:00
100 КАНД No 257/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.10.2019 9:00
101 КАНД No 259/2019 ЗАНН: РИОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД РИОСВ ГР.ШУМЕН 28.10.2019 9:00
102 КАНД No 269/2019 ЗАНН: ДИТ АПДП ИД МЕДИКА 3 ДЕНТ Д-Р ЗЛАТИНКА ТОДОРОВА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 28.10.2019 9:30
103 КАНД No 279/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БТК ЕАД 28.10.2019 9:30
104 КАНД No 283/2019 ЗАНН: РДГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РД ПО ГОРИТЕ ШУМЕН И.И.И. 28.10.2019 9:30
105 КАНД No 288/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д.   28.10.2019 9:30
106 КАНД No 261/2019 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 28.10.2019 10:00
107 КАНД No 267/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Х.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.10.2019 10:00
108 Административно дело No 287/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕВРО АГРО ПРОЕКТ 2014 ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 29.10.2019 9:30
109 Административно дело No 437/2019 Закон за достъп до обществена информация Н.К.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 29.10.2019 9:30
110 Административно дело No 404/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 З.С.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 31.10.2019 10:00
111 Административно дело No 374/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.Е.,
И.З.Е.,
С.З.Е.В.
КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 31.10.2019 10:30
112 Административно дело No 440/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ФОРТУНА ГОЛД 7 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 31.10.2019 11:00