Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 162/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 7.5.2019 9:00
2 Административно дело No 163/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 7.5.2019 9:00
3 Административно дело No 166/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАОЛИНОВО 7.5.2019 9:00
4 Административно дело No 171/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 7.5.2019 9:00
5 КАНД No 109/2019 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
А.Й.М.
7.5.2019 9:00
6 КАНД No 119/2019 Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
М.С.Т.
7.5.2019 9:00
7 Административно дело No 38/2019 Закон за данък върху добавената стойност Н.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 7.5.2019 10:00
8 Административно дело No 184/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 7.5.2019 14:00
9 Административно дело No 88/2019 КСО Н.Х.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 8.5.2019 9:30
10 Административно дело No 142/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 8.5.2019 9:30
11 Административно дело No 186/2019 Закон за държавния служител Р.Б.Г. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ГР.ШУМЕН 8.5.2019 10:00
12 Административно дело No 107/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БЮРС ЕООД НАЧАЛНИК РУ КАОЛИНОВО ПРИ ОДМВР ШУМЕН 9.5.2019 9:30
13 Административно дело No 182/2019 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Т.И.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 9.5.2019 9:30
14 Административно дело No 110/2019 ДОПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА 9.5.2019 10:00
15 Административно дело No 161/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 13.5.2019 9:30
16 Административно дело No 187/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО 13.5.2019 9:30
17 Административно дело No 191/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 13.5.2019 9:30
18 Административно дело No 194/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 13.5.2019 9:30
19 Административно дело No 402/2018 Закон за данък върху добавената стойност ХЕМУС БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 14.5.2019 10:00
20 Административно дело No 183/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАВИЛМА ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП СОФИЯ 14.5.2019 14:00
21 Административно дело No 185/2019 Закон за държавния служител А.И.К. ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН 15.5.2019 9:30
22 Административно дело No 202/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 15.5.2019 10:30
23 Административно дело No 169/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.Б. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА 16.5.2019 9:30
24 Административно дело No 197/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.Ю. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ШУМЕН 16.5.2019 9:30
25 Административно дело No 84/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 16.5.2019 10:00
26 Административно дело No 97/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Х.И. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - НИКОЛА КОЗЛЕВО 21.5.2019 9:30
27 Административно дело No 108/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.Х.И. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 21.5.2019 9:30
28 Административно дело No 46/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) З.Д.З. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 22.5.2019 14:00
29 Административно дело No 298/2018 Закон за местните данъци и такси Е.Х.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 30.5.2019 10:00
30 Административно дело No 192/2019 ДОПК М.И.М.,
И.И.Н.
ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 30.5.2019 10:30
31 Административно дело No 83/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Й.М. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 30.5.2019 14:00