Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 11.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 16/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 11.3.2019 9:30
2 Административно дело No 59/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН 11.3.2019 9:30
3 Административно дело No 413/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИ КОМЕРС АД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 12.3.2019 9:30
4 Административно дело No 402/2018 Закон за данък върху добавената стойност ХЕМУС БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 12.3.2019 10:00
5 Административно дело No 24/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 12.3.2019 10:00
6 Административно дело No 417/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Й.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 12.3.2019 10:30
7 Административно дело No 7/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 13.3.2019 9:30
8 Административно дело No 297/2018 Закон за местните данъци и такси В.И.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 13.3.2019 10:00
9 Административно дело No 321/2018 КСО Н.И.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 13.3.2019 10:30
10 Административно дело No 20/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ГРАНД 8 ООД,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ
  13.3.2019 11:00
11 Административно дело No 44/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М И Д СИСТЪРС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД - ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП 13.3.2019 11:00
12 Административно дело No 299/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 14.3.2019 10:00
13 Административно дело No 340/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители М.А.Р. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 14.3.2019 10:30
14 Административно дело No 360/2018 Закон за министерство на вътрешните работи П.Х.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 14.3.2019 11:00
15 Административно дело No 410/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) А.З.П.М.П.И.П.Д.-Р.В.В.В. ЕТ ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 14.3.2019 14:00
16 Административно дело No 84/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 19.3.2019 9:00
17 Административно дело No 87/2019 КСО В.Е.Е. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 19.3.2019 9:00
18 Административно дело No 411/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 19.3.2019 9:30
19 Административно дело No 55/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РОЯЛ КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА 19.3.2019 9:30
20 Административно дело No 386/2018 Закон за данък върху добавената стойност АЛЕН ЩИТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 19.3.2019 10:00
21 Административно дело No 50/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 19.3.2019 10:00
22 Административно дело No 29/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 20.3.2019 9:30
23 Административно дело No 8/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 20.3.2019 14:00
24 Административно дело No 46/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) З.Д.З. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК СОФИЯ 20.3.2019 14:00
25 Административно дело No 47/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 20.3.2019 14:00
26 Административно дело No 377/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Й.Ж.Т. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 21.3.2019 9:30
27 Административно дело No 69/2019 Закон за държавния служител К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАРА 26.3.2019 9:30
28 Административно дело No 1/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.Д.П.,
М.Д.П. ЕТ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.3.2019 10:00
29 Административно дело No 21/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ГЛОБ СТРОЙ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 26.3.2019 10:00
30 Административно дело No 80/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 26.3.2019 10:00
31 Административно дело No 77/2019 Закон за данък върху добавената стойност СТРОЙ ПЕРФЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.3.2019 11:00
32 Административно дело No 352/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.3.2019 14:00
33 Административно дело No 10/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители М.Я.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 27.3.2019 9:00
34 Административно дело No 362/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Й.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 27.3.2019 9:30
35 Административно дело No 48/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СОФИЯ 27.3.2019 10:30
36 Административно дело No 348/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 28.3.2019 10:00
37 Административно дело No 9/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Б.Н. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 28.3.2019 10:30
38 Административно дело No 349/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.8.- Н.Г. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 28.3.2019 10:45
39 Административно дело No 345/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО 28.3.2019 11:00
40 Административно дело No 298/2018 Закон за местните данъци и такси Е.Х.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 28.3.2019 11:30
41 Административно дело No 353/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Р.С.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 28.3.2019 14:00
42 Административно дело No 66/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АЛЛ КОМ 1 ЕООД НАЧАЛНИК РУП ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПРИ ОД МВР ШУМЕН РУ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 28.3.2019 14:00