Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 13.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 404/2018 Закон за социално подпомагане Х.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 13.2.2019 9:30
2 Административно дело No 371/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 13.2.2019 10:00
3 Административно дело No 297/2018 Закон за местните данъци и такси В.И.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 13.2.2019 10:30
4 Административно дело No 321/2018 КСО Н.И.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 13.2.2019 10:30
5 Административно дело No 142/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 13.2.2019 11:00
6 Административно дело No 187/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 14.2.2019 10:00
7 Административно дело No 354/2018 Закон за социално подпомагане Х.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. КАОЛИНОВО 14.2.2019 10:00
8 Административно дело No 197/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 14.2.2019 10:30
9 Административно дело No 340/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители М.А.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 14.2.2019 11:00
10 Административно дело No 264/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Р.Д. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 14.2.2019 11:15
11 Административно дело No 410/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) А.З.П.М.П.И.П.Д.-Р.В.В.В. ЕТ ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 14.2.2019 14:30
12 Административно дело No 411/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 19.2.2019 9:30
13 Административно дело No 30/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.Д. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 19.2.2019 9:30
14 Административно дело No 50/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 19.2.2019 10:00
15 Административно дело No 361/2018 Закон за корпоративното подоходно облагане ЕКАНИ АД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР.ВАРНА 19.2.2019 14:00
16 Административно дело No 8/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 20.2.2019 9:30
17 Административно дело No 29/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 20.2.2019 9:30
18 Административно дело No 356/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.К.,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ
  21.2.2019 9:30
19 Административно дело No 236/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 21.2.2019 10:00
20 Административно дело No 13/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 21.2.2019 10:00
21 Административно дело No 9/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Б.Н. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 21.2.2019 10:30
22 Административно дело No 47/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 21.2.2019 10:30
23 Административно дело No 242/2018 Закон за опазване на околната среда ЕВРО ИМПЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ГР.ШУМЕН 21.2.2019 11:00
24 Административно дело No 37/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШУМЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 21.2.2019 11:00
25 Административно дело No 251/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 21.2.2019 14:00
26 Административно дело No 396/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 25.2.2019 9:00
27 КАНД No 290/2018 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ АУТОЛЕГО ЕООД 25.2.2019 9:00
28 КАНД No 300/2018 ЗАНН: АДФИ С.Ц.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 25.2.2019 9:00
29 КАНД No 33/2019 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА РОЯЛ КОМЕРС ЕООД 25.2.2019 9:00
30 Административно дело No 394/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 25.2.2019 9:30
31 Административно дело No 51/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО 25.2.2019 9:30
32 Административно дело No 414/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 26.2.2019 9:30
33 Административно дело No 402/2018 Закон за данък върху добавената стойност ХЕМУС БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.2.2019 10:00
34 Административно дело No 336/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Г.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.2.2019 11:00
35 Административно дело No 352/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВАРНА 26.2.2019 14:00
36 Административно дело No 362/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.Й.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА 27.2.2019 9:30
37 Административно дело No 10/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители М.Я.Е. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 27.2.2019 9:30
38 Административно дело No 20/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ГРАНД 8 ООД,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ
  27.2.2019 10:00
39 Административно дело No 44/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М И Д СИСТЪРС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД - ВАРНА ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП 27.2.2019 10:30
40 Административно дело No 348/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ГР. СОФИЯ 28.2.2019 10:00
41 Административно дело No 376/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.2.2019 10:00
42 Административно дело No 349/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.8.- Н.Г. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 28.2.2019 10:30
43 Административно дело No 345/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО 28.2.2019 11:00
44 Административно дело No 298/2018 Закон за местните данъци и такси Е.Х.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 28.2.2019 11:30
45 Административно дело No 353/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Р.С.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 28.2.2019 14:00
46 Административно дело No 14/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 28.2.2019 14:30