Административен съд - насрочени дела

 

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г. - актуална към 13.11.2018

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 296/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОНСУЛТ 72 03 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 14.11.2018 9:30
2 Административно дело No 261/2018 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Д.А.Т. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54060 ШУМЕН 14.11.2018 10:00
3 Административно дело No 303/2018 Закон за опазване на земеделските земи В.Р.В. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 17 АЛ 1 Т 1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 14.11.2018 10:30
4 Административно дело No 321/2018 КСО Н.И.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 14.11.2018 10:30
5 КАНД No 235/2018 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МФ 1212 ООД 19.11.2018 9:00
6 КАНД No 238/2018 Други по ЗАНН Е.Р.Н. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 19.11.2018 9:00
7 КАНД No 239/2018 ЗАНН: НАП ШУМЕН 99 ЕООД ТД НА НАП ВАРНА 19.11.2018 9:00
8 КАНД No 245/2018 ЗАНН: ДИТ ПРЕСЛАВ АГРО ЕООД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.11.2018 9:00
9 КАНД No 248/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Ю.Н.И. 19.11.2018 9:00
10 Административно дело No 226/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АГППМДДМ МИР ДЕНТ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 19.11.2018 13:30
11 Административно дело No 294/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания ПРЕС ЛЕС СТРОЙ ЕООД,
ЙОНИКС ИМОТ ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 20.11.2018 10:00
12 Административно дело No 209/2018 Закон за министерство на вътрешните работи А.Р.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 20.11.2018 10:30
13 Административно дело No 286/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 21.11.2018 9:30
14 Административно дело No 291/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 21.11.2018 9:30
15 Административно дело No 315/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 21.11.2018 10:00
16 Административно дело No 220/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.З.,
П.Н.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 28.11.2018 9:00
17 Административно дело No 297/2018 Закон за местните данъци и такси В.И.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 28.11.2018 9:30
18 Административно дело No 237/2018 Закон за местните данъци и такси П.Й.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 28.11.2018 10:00
19 Административно дело No 210/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МОБИ ТРЕЙД ЕООД ГР. ШУМЕН ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 28.11.2018 10:30
20 Административно дело No 264/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Р.Д. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 29.11.2018 9:30
21 Административно дело No 100/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър К.П.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 29.11.2018 10:00