Административен съд - насрочени дела

 Административен съд - Шумен

Справка за насрочени дела
за периода от 21.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 291/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 21.11.2018 9:30
2 Административно дело No 315/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 21.11.2018 10:00
3 Административно дело No 220/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.З.,
П.Н.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 28.11.2018 9:00
4 Административно дело No 297/2018 Закон за местните данъци и такси В.И.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 28.11.2018 9:30
5 Административно дело No 237/2018 Закон за местните данъци и такси П.Й.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 28.11.2018 10:00
6 Административно дело No 210/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МОБИ ТРЕЙД ЕООД ГР. ШУМЕН ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 28.11.2018 10:30
7 Административно дело No 100/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър К.П.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 29.11.2018 10:00