Административен съд - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г. - актуална към 08.10.2018

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 200/2018 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.А.Х. ДИРЕКТОРА НА СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ГР.ШУМЕН 9.10.2018 9:30
2 Административно дело No 240/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ШУМЕН ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 9.10.2018 9:30
3 Административно дело No 376/2017 Закон за развитието на академичния състав в РБ М.И.С. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 9.10.2018 10:00
4 Административно дело No 303/2018 Закон за опазване на земеделските земи В.Р.В. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ 17 АЛ 1 Т 1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 9.10.2018 10:30
5 Административно дело No 279/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Ю. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН 10.10.2018 9:30
6 Административно дело No 218/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.Б.,
К.Б.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 10.10.2018 10:00
7 Административно дело No 219/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Л.А. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 10.10.2018 10:00
8 Административно дело No 264/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Р.Д. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 10.10.2018 10:00
9 Административно дело No 220/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.З.,
П.Н.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 11.10.2018 9:30
10 Административно дело No 201/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.С.,
И.А.С.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ГР ШУМЕН ПРИ ОДМВР ШУМЕН 11.10.2018 10:00
11 Административно дело No 226/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АГППМДДМ МИР ДЕНТ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 11.10.2018 10:00
12 Административно дело No 212/2018 Закон за местните данъци и такси ТЕХНОМА ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 11.10.2018 11:00
13 КАНД No 191/2018 ЗАНН: КЗП КРЕДИ ЙЕС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 15.10.2018 9:00
14 КАНД No 220/2018 ЗАНН: КЗП КРЕДИ ЙЕС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 15.10.2018 9:00
15 КАНД No 224/2018 ЗАНН: ДИТ ТРАНСРЕНТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 15.10.2018 9:00
16 КАНД No 229/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН АДАЛИЯ ЕООД 15.10.2018 9:00
17 КАНД No 232/2018 ЗАНН: Общини АВС ДИВАС ООД ОБЩИНА ШУМЕН 15.10.2018 9:00
18 Административно дело No 403/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Т.С.,
А.А.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 16.10.2018 9:30
19 Административно дело No 294/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания ПРЕС ЛЕС СТРОЙ ЕООД,
ЙОНИКС ИМОТ ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 16.10.2018 9:30
20 Административно дело No 251/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 16.10.2018 10:00
21 Административно дело No 209/2018 Закон за министерство на вътрешните работи А.Р.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ШУМЕН 16.10.2018 10:00
22 Административно дело No 286/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 17.10.2018 9:30
23 Административно дело No 84/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Д.Ж. УС НА КИИП СОФИЯ 18.10.2018 9:30
24 Административно дело No 243/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Ф.М. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ХИТРИНО 18.10.2018 10:00
25 Административно дело No 197/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 24.10.2018 9:30
26 КАНД No 195/2018 ЗАНН: КЗП МИКРО КРЕДИТ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 25.10.2018 9:00
27 КАНД No 202/2018 ЗАНН: КЗП СТИК КРЕДИТ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 25.10.2018 9:00
28 КАНД No 208/2018 ЗАНН: БАБХ АНОНА ТРЕЙД ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 25.10.2018 9:00
29 КАНД No 216/2018 ЗАНН: КЕВР ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 25.10.2018 9:00
30 КАНД No 218/2018 ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ ПОПОВ СИЕ ООД ШУМЕН 25.10.2018 9:00
31 КАНД No 228/2018 ЗАНН: ИААА И.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 25.10.2018 9:00
32 Административно дело No 237/2018 Закон за местните данъци и такси П.Й.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 25.10.2018 9:30
33 КАНД No 219/2018 ЗАНН: ДИТ СИНЕМ ЕООД,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН,
СИНЕМ ЕООД
25.10.2018 9:30
34 КАНД No 225/2018 ЗАНН: ИААА МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 25.10.2018 9:30
35 КАНД No 226/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 25.10.2018 9:30
36 КАНД No 233/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ КОМПЮТЪРНА ЛИНГВИСТИКА 25.10.2018 9:30
37 Административно дело No 259/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 25.10.2018 10:00
38 КАНД No 234/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Х.М.Х. 25.10.2018 10:00
39 КАНД No 236/2018 ЗАНН: РИОСВ ЕВРО ИМПЕКС ЕООД РИОСВ ГР.ШУМЕН 25.10.2018 10:00
40 Административно дело No 142/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.М.,
Е.З.Ч.,
Х.С.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 25.10.2018 10:30
41 Административно дело No 291/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.И.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 25.10.2018 13:30
42 Административно дело No 100/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър К.П.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 25.10.2018 14:00
43 Административно дело No 130/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КАОЛИНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 25.10.2018 14:00