Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 19.5.2018г. до 31.5.2018г./актуална към 18.05.2018г./

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 КАНД No 93/2018 ЗАНН: ДИТ ПОПОВ С И Е ООД ШУМЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 21.5.2018 9:00
2 КАНД No 95/2018 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ,
Х.Х.Х.
Х.Х.Х.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ
21.5.2018 9:00
3 КАНД No 99/2018 ЗАНН: КЗП ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 21.5.2018 9:00
4 КАНД No 100/2018 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 21.5.2018 9:00
5 КАНД No 103/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ДЮРА ТАЙЛС БГ АД 21.5.2018 9:00
6 КАНД No 104/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН ДЮРА ТАЙЛС БГ АД 21.5.2018 9:00
7 КАНД No 105/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 21.5.2018 9:00
8 КАНД No 113/2018 ЗАНН: Общини В.Ю.А. ОБЩИНА ШУМЕН 21.5.2018 9:00
9 КАНД No 115/2018 ЗАНН: ИААА Р.Д.Е. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 21.5.2018 9:00
10 Административно дело No 159/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВЪРБИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 25.5.2018 9:30
11 КАНД No 107/2018 ЗАНН: КРС БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 28.5.2018 9:00
12 КАНД No 110/2018 ЗАНН: Общини В.А.А. ОБЩИНА ШУМЕН 28.5.2018 9:00
13 КАНД No 117/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН С.М.М. 28.5.2018 9:00
14 КАНД No 108/2018 ЗАНН: МВР Н.Й.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 28.5.2018 9:30
15 КАНД No 109/2018 ЗАНН: Общини П.Х.Т. ОБЩИНА ШУМЕН 28.5.2018 9:30
16 КАНД No 111/2018 ЗАНН: ДИТ ТАБАК МАРКЕТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 28.5.2018 9:30
17 КАНД No 114/2018 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 28.5.2018 9:30
18 КАНД No 120/2018 ЗАНН: РДГ Х.А.Ш. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 28.5.2018 9:30
19 КАНД No 121/2018 ЗАНН: ДИТ ПОПОВ С И Е ООД ШУМЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 28.5.2018 9:30
20 Административно дело No 34/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА 30.5.2018 9:30
21 Административно дело No 105/2018 Закон за местните данъци и такси КРОНОС ГРУП ИНВЕСТ АД ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ МДТ ПРИ ОБЩИНА В.ПРЕСЛАВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО ЧЛ.4 АЛ.5 ОТ ЗМДТ 30.5.2018 9:30
22 Административно дело No 111/2018 Закон за достъп до обществена информация Г.Н.Р.,
Ю.С.Р.,
П.Р.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 30.5.2018 9:30
23 Административно дело No 116/2018 КСО ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ СМЯДОВО ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 30.5.2018 9:30
24 Административно дело No 47/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 30.5.2018 10:00
25 Административно дело No 103/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.С. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР.СОФИЯ 30.5.2018 10:30
26 Административно дело No 121/2018 КСО Ф.Х.К.,
Ф.Х.К.
ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 31.5.2018 9:30
27 Административно дело No 151/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.Я. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ШУМЕН ПРИ ИА АА 31.5.2018 10:00
28 Административно дело No 137/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СОПД СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ ГЛИГАН 2001 ДИРЕКТОРА НА ТП ДЛС ПАЛАМАРА С ВЕНЕЦ 31.5.2018 10:30