Административен съд - Шумен - насрочени дела

Административен съд - Шумен
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 217/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър С.В.Г. НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 1.11.2017 9:30
2 Административно дело No 283/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.М.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ШУМЕН 7.11.2017 10:00
3 Административно дело No 151/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 7.11.2017 10:30
4 Административно дело No 265/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 9.11.2017 9:30
5 Административно дело No 267/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 9.11.2017 9:30
6 Административно дело No 268/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 9.11.2017 10:00
7 Административно дело No 245/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър М.И.Р. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 14.11.2017 9:30
8 Административно дело No 238/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Й.Н. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН 14.11.2017 10:00
9 Административно дело No 304/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Ж.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 14.11.2017 10:00
10 Административно дело No 211/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.Р.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 15.11.2017 9:30
11 Административно дело No 242/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ШУМЕНФАРМА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 15.11.2017 9:30
12 Административно дело No 276/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.К.Л.И.С.Т. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- РА 15.11.2017 9:30
13 Административно дело No 273/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К.,
А.Г.З.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН 16.11.2017 9:30
14 Административно дело No 300/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 20.11.2017 9:00
15 КАНД No 265/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА НЕХ АГРО ЕООД 20.11.2017 9:00
16 Административно дело No 208/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 О.Х.А. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН 21.11.2017 9:30
17 Административно дело No 228/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО 21.11.2017 9:30
18 Административно дело No 244/2017 Закон за държавния служител П.Й.Н. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ 21.11.2017 10:00
19 Административно дело No 251/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 21.11.2017 10:00
20 Административно дело No 297/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НЕС НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 22.11.2017 9:30
21 Административно дело No 288/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРОСТРОЙ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ 22.11.2017 10:00
22 Административно дело No 299/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГР.ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 22.11.2017 10:30
23 Административно дело No 305/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА ШУМЕН НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 22.11.2017 10:30
24 Административно дело No 229/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.И.Ч. ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 22.11.2017 14:00
25 Административно дело No 280/2017 Закон за местните данъци и такси ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДП КЪМ ИЗ ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 23.11.2017 9:30
26 Административно дело No 302/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 27.11.2017 9:00
27 КАНД No 266/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 27.11.2017 10:00