АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Насрочване на делото
1 Административно дело No 158/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Б.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 2.11.2016 9:30
2 Административно дело No 205/2016 Закон за държавния служител К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАРА 3.11.2016 10:30
3 КАНД No 222/2016 ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХЮСНЮ ЕНВЕР ИБРАХИМ 7.11.2016 9:00
4 АНД No 257/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР ШУМЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН,
Д.Е.Т.
7.11.2016 9:00
5 КАНД No 262/2016 ЗАНН: КЗП БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 7.11.2016 9:00
6 КАНД No 264/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.11.2016 9:00
7 КАНД No 265/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 7.11.2016 9:00
8 КАНД No 268/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН Д.С.В. 7.11.2016 9:00
9 Административно дело No 63/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 8.11.2016 9:30
10 Административно дело No 259/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ШУМЕН АД ГР.ШУМЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ШУМЕН 8.11.2016 9:30
11 Административно дело No 265/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Й.Ж.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 8.11.2016 10:00
12 Административно дело No 250/2015 Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.И. ВПД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. ШУМЕН 8.11.2016 11:00
13 Административно дело No 270/2016 Закон за движението по пътищата С.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 9.11.2016 9:30
14 Административно дело No 257/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Й.Р.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 9.11.2016 10:00
15 Административно дело No 264/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 9.11.2016 10:00
16 Административно дело No 271/2016 Други Л.А.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 9.11.2016 11:00
17 Административно дело No 236/2016 Закон за акцизите и данъчните складове М.Д.П. ЕТ НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА ВАРНА 10.11.2016 9:30
18 Административно дело No 239/2016 КСО Й.Ж.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 10.11.2016 9:30
19 Административно дело No 206/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 10.11.2016 10:00
20 Административно дело No 126/2016 Кодекс на труда Р.А.Р. АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СОФИЯ 10.11.2016 10:30
21 КАНД No 267/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД 14.11.2016 9:00
22 КАНД No 263/2016 ЗАНН: НАП АГРОЗАХ ЕООД - ПИСАРЕВО ТД НА НАП ВАРНА 14.11.2016 9:30
23 КАНД No 266/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БТК ЕАД 14.11.2016 9:30
24 Административно дело No 233/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИТРИНО 14.11.2016 10:00
25 КАНД No 269/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ВАРНА БОАНТО ЙОРДАНОВ И СИЕ СД 14.11.2016 10:00
26 Административно дело No 212/2016 КСО И.И.М. РЪКОВОДИТЕЛЯТ ТП НА НОИ 15.11.2016 9:30
27 Административно дело No 213/2016 Други С.Т.И. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ТСУАТОНКСРС ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 15.11.2016 9:30
28 Административно дело No 176/2016 Закон за движението по пътищата М.Н.И. НАЧАЛНИК РУП НОВИ ПАЗАР ПРИ ОД МВР ШУМЕН 15.11.2016 10:00
29 Административно дело No 282/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Р.С.Ж. НАЧАЛНИКА НА РС ПБЗН ГР.ШУМЕН 15.11.2016 10:00
30 Административно дело No 232/2016 Закон за местните данъци и такси ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 16.11.2016 9:30
31 Административно дело No 266/2016 КСО КОМЕТА ООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 16.11.2016 9:30
32 Административно дело No 269/2016 Други С.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 17.11.2016 9:00
33 Административно дело No 275/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО 17.11.2016 9:30
34 Административно дело No 183/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.К.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 17.11.2016 10:00
35 Административно дело No 161/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ 17.11.2016 10:30
36 Административно дело No 81/2016 КСО Ф.Б.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 22.11.2016 9:30
37 Административно дело No 170/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.А.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 22.11.2016 9:30
38 Административно дело No 221/2016 Други Е.Ф.Г.,
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
  22.11.2016 9:30
39 Административно дело No 252/2015 Закон за министерство на вътрешните работи П.Г.М. ВПД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. ШУМЕН 22.11.2016 11:00
40 Административно дело No 217/2016 КСО М.Б.В. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 23.11.2016 9:30
41 Административно дело No 159/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.Н.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 24.11.2016 9:30
42 Административно дело No 263/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.М.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 24.11.2016 10:00
43 Административно дело No 242/2016 Закон за местните данъци и такси Д.Л.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 24.11.2016 10:30
44 Административно дело No 273/2016 Други М.А.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИА АА СОФИЯ 24.11.2016 10:30
45 Административно дело No 240/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Х.Х. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ 24.11.2016 11:00
46 Административно дело No 257/2015 Закон за министерство на вътрешните работи С.Б.С. ВПД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. ШУМЕН 28.11.2016 14:00