Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№ 5

град Шумен, 16.01.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и петнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                                                                      Членове: 1. Татяна Димитрова

                                                                                                                             2. Снежина Чолакова

при секретаря Ив. В. и с участие на прокурор О. Куздов от ШОП като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД № 398 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от В.К.Т. *** с ЕГН ********** срещу Решение №85/29.10.2014 г. по АНХД №413/2014 г. по описа на Районен съд град Нови пазар.

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като е нарушен материалния и процесуалния закон. При съставяне на Акта за установяване на административно нарушение и при издаване въз основа на него на Наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които въззивният съд не е отчел. На тези основания касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното решение и да отмени НП №14-0307-000180/28.05.2014 г. на Началник група към ОД на МВР град Шумен, РУ Нови пазар.

   Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Районен съд град Нови пазар като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Нови пазар е потвърдил НП №14-0307-000180/28.05.2014 г. на Началник група към ОД на МВР град Шумен, РУ Нови пазар, с което на касатора В.Т. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. на основание чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП за нарушение на чл.98 ал.1 т.6 от ЗДвП. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №487148/24.04.2014 г. от длъжностно лице – младши автоконтрольор при РУП град Нови пазар.

   За да достигне до този правен извод, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, с оглед събраните пред него писмени и гласни доказателства, че на 24.04.2014 г. е съставен на касатора Акт за установяване на административно нарушение за това, че на 24.04.2014 г. в град Нови пазар, на кръстовището на ул. Братя Миладинови и ул. Кирил и Методий, касаторът като водач на лек автомобил Форд Мондео с рег.№ ****** паркирал в района на кръстовището. Въз основа на този акт е издадено процесното наказателно постановление. Административнонаказващият орган е приел, че касаторът е нарушил виновно чл.98 ал.1 т.6 от ЗДвП, поради което и на основание чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба.

   Настоящият касационен съдебен състав приема, че въззивният съд е достигнал до правилно установена фактическа обстановка, както и до правилно приложение на материалния и процесуалния закон. Съдът е приел, че касаторът е паркирал на кръстовище, което е забранено по смисъла на чл.98 ал.1 т.6 от ЗДвП, поради което правилно му е ангажирана отговорността по реда на чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП. Правилно въззивният съд е приел, че в хода на съставяне на Акта за установяване на административно нарушение, както и при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на санкционираното лице. В тази връзка разпоредбата на чл.40 от ЗАНН визира съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, като чл.42 от ЗАНН регламентира неговите реквизити. Приложения в настоящото производство Акт за установяване на административно нарушение не е до степен такава нечетливост, за да не е наясно за какво нарушение се вменява отговорност на лицето. Напротив в НП, което е издадено въз основа на Акта за установяване на административно нарушение, ясно е описано нарушението, а и самото възражение на санкционираното лице против Акта за установяване на административно нарушение безспорно води до извода, че нарушителят е наясно за какво нарушение ще бъде санкциониран, каквато е и целта на закона – на нарушителя трябва да бъде ясно още със съставяне на акта за какво нарушение евентуално ще носи отговорност с издаване на НП.  

   Настоящият касационен състав изцяло споделя изводите на районния съд и по отношение осъществения състав на административно нарушение от касатора. В тази връзка включително и изложение мотиви за липсата на основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. Липсата на мотиви в НП, когато са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН, би довело до нарушение на правилата за издаване на НП, но не и във всички случай. Разпоредбата на чл.57 от ЗАНН визира задължителните реквизити, които следва да съдържа едно НП и които в настоящата хипотеза са налице. Нарушението е описано, както и са посочени разпоредбите, които са нарушени. За нарушение на ЗДвП има легална дефиниция в самия закон за маловажен случай, като процесното нарушение по никой от критериите не попада в тази хипотеза. Напротив, паркиране на кръстовище, което е категорично забранено от закона, е реална предпоставка за ПТП, поради което не може да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №85/29.10.2014 г. на Районен съд град Нови пазар по АНХД №413/2014 г., с което е потвърдено Наказателно постановление №14-0307-000180/28.05.2014 г. на Началник група към ОД на МВР град Шумен, РУ Нови пазар е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна. Решението на Районен съд град Нови пазар е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно направени правни изводи по отношение приложението на процесуалния и материалния закон, поради което следва да се остави в сила.  

   Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 и ал.3 от АПК, Шуменският административен съд

 

Р     Е     Ш     И:

   Оставя в сила Решение №85 от 29.10.2014 г., постановено по АНХД №413/2014 г. на Районен съд град Нови пазар.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                                                          ЧЛЕНОВЕ:  1. /п/

                                                                                                                                         2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 16.01.2015г.