О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 439

гр. Шумен, 17.12.2014г.

Шуменският административен съд, в закрито заседание на седемнадесети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Кремена Борисова                       Членове: Христинка Димитрова

                                                                                     Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 210/2014 по описа на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, съобрази следното:

Образувано е по жалба на Б.П.Й.,***, срещу решение № 697/30.09.2014г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по гр.д. № 876/2014г. по описа на същия съд.

С оспорения съдебен акт съдът е отхвърлил жалбата на Б.Й. срещу Протоколно решение № 1/06.07.1998г. на Поземлена комисия – с. Венец.

Недоволен от така постановения акт, Й. го е оспорил пред настоящия състав на Административен съд – гр. Шумен. Съдът е констатирал, че депозираната касационна жалба е бланкетна и не съдържа конкретно посочване на пороците на атакуваното решение, съставляващи касационни основания по см. на чл. 209, т. 3 от АПК. Затова с определение от 02.12.2014г. е оставил жалбата без движение, указвайки на касатора да отстрани посочените нередовности. В определението е посочено, че в случай на неотстраняването им производството ще бъде прекратено.Определението е съобщено лично на касатора на 03.12.2014год.,видно от прил.  по делото съобщение.

В изпълнение на дадените му указания,в законния 7-дневен срок Б.Й. е депозирал последваща молба с рег. № ДА – 01 – 2014/10.12.2014г. При задълбочения `и прочит обаче се налага извод, че първоначално констатираните нередовности не са отстранени. Оспорващият излага твърдения, с които обосновава некоректно отношение на длъжности лица от състава ПК – с. Венец и  извършени спрямо него от същите противозаконни действия и възпроизвежда моменти от фактологията на казуса, без обаче да посочва конкретните пороци на съдебния акт,който обжалва, в какъвто смисъл са дадените му указания. Това от своя страна обосновава извод, че констатираните нередовности не са отстранени и с последващата молба, поради което съдът счита, че са налице предпоставките по чл. 158, ал. 3, във вр. с чл. 216 от Административнопроцесуалния кодекс и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.П.Й. ЕГН ********** *** срещу решение № 697/30.09.2014г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по гр.д. № 876/2014г. по описа на същия съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 210/2014 по описа на Административен съд – гр. Шумен.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от уведомяването.

Председател :/п/                                                             Членове:1/п/

                                                                                                          2/п/

Забележка: Към датата на публикуване определение  не е влязло в законна сила.